Thông báo về quyền riêng tư

Tập đoàn Pafilia rất coi trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân cũng như không công khai danh tính người dùng, khách hàng, nhân viên và cộng sự của chúng tôi, theo các chính sách của Châu Âu và Quốc tế về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu.

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu – GDPR, quy định 2016/679 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 27 tháng 4 năm 2016 (sau đây gọi là “GDPR”) gần đây đã được thực hiện và cung cấp các hướng dẫn nghiêm ngặt hơn để tăng cường hơn nữa các chính sách bảo vệ dữ liệu, rằng các công ty và tập đoàn đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu đang tuân theo và tăng quyền đối với các cá nhân về cách các tổ chức lưu trữ và sử dụng thông tin.

Chính sách này đang áp dụng với vai trò kiểm soát dữ liệu đối với thông tin cá nhân không công khai, theo các quy định của GDPR bởi Tập đoàn Pafilia

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ vấn đề pháp lý nào liên quan đến chính sách hiện tại hoặc muốn liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Trang web của chúng tôi kết hợp các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư cũng như cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Bằng cách sử dụng các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư, bạn có thể chỉ định có muốn nhận thông tin tiếp thị trực tiếp hay không và giới hạn việc công khai thông tin của mình.

Tập đoàn Pafilia

Pafilia là một tập đoàn bao gồm các công ty con được thành lập và hoạt động tại Cộng hòa Síp trong lĩnh vực bất động sản, quản lý bất động sản và di trú.

Dữ liệu cá nhân riêng tư của bạn được kiểm soát bởi Nhà phát triển Bất động sản Pafilia, một công ty được thành lập hợp pháp theo luật của Cộng hòa Síp, với số đăng ký kinh doanh 33959.

“Các công ty con” có thể được áp dụng trong Chính sách Quyền riêng tư này, được định nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc đoàn thể nào hiện tại hoặc trong tương lai kiểm soát, được kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung của Nhà phát triển Bất động sản Pafilia. “Quyền kiểm soát” được định nghĩa là quyền sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, quyền chỉ đạo hoặc đưa ra chỉ đạo của việc quản lý và các chính sách của cá nhân hoặc tổ chức đó, cho dù thông qua quyền sở hữu cổ phần, thỏa thuận, quyền biểu quyết hoặc bằng cách khác. Nếu bạn muốn xem danh sách các công ty con thuộc Tập đoàn Pafilia, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Tùy thuộc vào các dịch vụ mà bạn yêu cầu, thông tin của bạn có thể truy cập được bởi tất cả các cá nhân hay nhóm quản lý và được xử lý bởi bất kỳ một hoặc nhiều nhóm quản lý đó.

Nhà phát triển Bất động sản Pafilia và các công ty trực thuộc phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ dữ liệu thích hợp theo GDPR để xử lý dữ liệu cá nhân riêng tư.

Chính sách này nên được tham khảo cùng với Chính sách Dữ liệu của chúng tôi.

Những dữ liệu chúng tôi thu nhập

Tùy thuộc vào loại dịch vụ mà bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ chọn thu thập những dữ liệu cá nhân riêng tư và trong một số trường hợp nhất định, vợ /chồng, đối tác dân sự hoặc người phụ thuộc là thông tin xác định về bạn và nó có thể không bao gồm đầy đủ những điều sau:

 • Tên đầy đủ
 • Ngày sinh
 • Giới tính
 • Tình trạng hôn nhân
 • Địa chỉ (bao gồm địa chỉ thanh toán và nhận hàng)
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email
 • Tên công ty và chức vụ
 • Lí lịch tư pháp trong sạch được yêu cầu khi quy trình được chấp thuận bởi Luật pháp của Cộng hòa Síp
 • Nguồn tài chính
 • Thông tin tài khoản Ngân hàng
 • Tên đăng nhập hoặc mật khẩu để truy cập vào những nội dung nhất định trên trang web của chúng tôi
 • Bất kì thông tin cá nhân nào khác mà bạn gửi đến chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân thông qua việc sử dụng các yêu cầu, biểu mẫu đăng ký và mỗi khi bạn gửi thông tin chi tiết thông qua email cho chúng tôi.

Chúng tôi cũng tự động thu thập thông tin về việc bạn truy cập trang web của chúng tôi. Thông tin thu được theo cách này, bao gồm dữ liệu nhân khẩu học và cấu trúc trình duyệt, chỉ được sử dụng ở dạng tổng hợp.

Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ và quản lý trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ của khách hàng từ biểu mẫu đăng ký để liên lạc với thành viên khi cần thiết và cung cấp thông tin thường xuyên với Tập đoàn Pafilia Group.

Người dùng có thể chọn không nhận thư quảng cáo bằng cách nhấp vào nút hủy đăng ký ở cuối trang này.

Cách chúng tôi thu nhập thông tin

 • Thông tin do bạn cung cấp

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân thông qua việc sử dụng các yêu cầu, biểu mẫu đăng ký và mỗi khi bạn gửi thông tin chi tiết thông qua email cho chúng tôi.

 • Thông tin được thu thập từ trang web của chúng tôi

Chúng tôi tự động thu thập thông tin cá nhân khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi thông qua việc sử dụng dữ liệu. Bạn đọc Chính sách Dữ liệu của chúng tôi tại đây.

 • Các nguồn thông tin khác

Chúng tôi tự động thu thập thông tin cá nhân khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi thông qua việc sử dụng dữ liệu. Bạn đọc Chính sách Dữ liệu của chúng tôi tại đây.

Mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân riêng tư mà chúng tôi thu thập cho một số mục đích được mô tả dưới đây:

Để cung cấp một dịch vụ được cá nhân hóa.

 • Nhằm mục đích tuân thủ các điều khoản của hợp đồng mà chúng tôi có với người dùng hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dùng.
 • Để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp lợi ích đó bị quyền lợi của người dùng hoặc các quyền tự do cơ bản yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn được xem trọng hơn.
 • Để thực hiện các cuộc khảo sát nghiên cứu thị trường.
 • Đối với mục đích tiếp thị, hoàn toàn tuân theo sự đồng ý rõ ràng của người dùng.
 • Để tuân thủ bất kỳ luật và quy định nào hoặc các nghĩa vụ pháp lý khác mà chúng tôi phải tuân theo.
 • Để cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
 • Để phát hiện, ngăn chặn và đối phó với gian lận thực tế hoặc các hoạt động tiềm ẩn, bất hợp pháp hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin ở dạng tổng hợp (để không có người dùng cá nhân nào bị nhận dạng):

 • để trang bị thông tin tiếp thị
 • để hỗ trợ phát triển chiến lược
 • để kiểm tra việc sử dụng trang web

Ngoại trừ các mục đích được đề cập ở trên, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân riêng tư cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào khác, miễn là đã được sự đồng ý rõ ràng của người dùng.

Tiết lộ thông tin cá nhân riêng tư

Tùy thuộc vào các dịch vụ bạn yêu cầu từ Tập đoàn Pafilia và với điều kiện đã được sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân riêng tư mà chúng tôi thu thập như được mô tả dưới đây:

 • Với các Công ty con của chúng tôi tại Síp và / hoặc trên toàn thế giới, những cá nhân có thể hoạt động như người kiểm soát dữ liệu chung hoặc bộ xử lý dữ liệu cho công ty sẽ là người kiểm soát cho dữ liệu của bạn khi nhận được dịch vụ của chúng tôi và / hoặc có thể cung cấp dịch vụ quản trị, kiểm soát và báo cáo.
 • Cố vấn chuyên nghiệp như luật sư, kế toán, cố vấn tài chính
 • Các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty bảo hiểm và đầu tư
 • Cơ quan thuế và cơ quan quản lý cho mục đích báo cáo thuế
 • Các cơ quan, tổ chức chính phủ, cơ quan quản lý hoặc những người được cấp quyền theo luật, quy định hiện hành, lệnh tòa hoặc các yêu cầu chính thức.
 • Cho các nhà cung cấp dịch vụ được cấp quyền của chúng tôi và được chúng tôi cho phép tham gia cung cấp dịch vụ mà bạn đã yêu cầu chúng tôi.
 • Cho người mua hoặc người kế thừa khác trong trường hợp sáp nhập, giải thể, tái cơ cấu, tái tổ chức, phá sản, bán hoặc chuyển nhượng một số hoặc tất cả tài sản của chúng tôi, cho dù là đang cân nhắc hoặc là một phần của phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó thông tin cá nhân được nắm giữ nằm trong số các tài sản được chuyển giao.
 • Đối với bất kỳ bên nào khác cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này, với điều kiện đã được sự đồng ý của người dùng.

Lưu trữ dữ liệu cá nhân riêng tư

Dữ liệu cá nhân riêng tư mà chúng tôi thu thập sẽ được lưu trữ và xử lý ở Síp và / hoặc ở các Quốc gia mà Tập đoàn Pafilia mà đặt văn phòng đại diện.

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân riêng tư trong thời gian lưu giữ không quá 10 năm kể từ ngày chấm dứt / hoàn thành các mục đích mà dữ liệu được thu thập.

Ngoại trừ những điều khoản trên, khoảng thời gian lưu giữ ở trên có thể được kéo dài trong một số trường hợp nhất định để cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu để bảo vệ các khiếu nại pháp lý tiềm ẩn, có tính đến các thời hạn áp dụng theo luật liên quan, cũng như tuân thủ Luật phòng chống và quy định về Rửa tiền /Luật xác minh danh tính, Luật và quy định chống hối lộ / tham nhũng, luật kế toán và thuế, áp dụng cho một số khu vực pháp lý nhất định mà chúng tôi hoạt động.

Với nỗ lực giảm thiểu dữ liệu cá nhân riêng tư mà chúng tôi thu thập có thể nhận dạng người dùng, chúng tôi sẽ ẩn danh dữ liệu trong những trường hợp không còn cần thiết để nhận dạng người dùng từ dữ liệu chúng tôi nắm giữ.

Quyền lợi của bạn

Là chủ cơ sở dữ liệu, người dùng có một số quyền nhất định theo GDPR như sau:

 • Quyền truy cập thông tin cá nhân

Người dùng luôn có quyền yêu cầu xác nhận từ Tập đoàn Pafilia về việc có hay không bất kỳ dữ liệu cá nhân riêng tư nào liên quan đến mình đang được xử lý và trong trường hợp đó, được quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân. Để có được thông tin như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email [email protected].

Theo yêu cầu, chúng tôi có thể gửi cho bạn một bản sao điện tử của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ, liên quan đến bạn qua email mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Tập đoàn Pafilia giữ quyền thu phí hợp lý trong trường hợp yêu cầu lặp lại nhiều lần và quá mức quy định.

 • Quyền sửa đổi

Người dùng có quyền yêu cầu sửa đổi dữ liệu cá nhân không chính xác về mình cũng như hoàn thiện dữ liệu cá nhân không đầy đủ, bao gồm cả việc cung cấp một bản kê khai bổ sung.

 • Quyền xóa bỏ

Người dùng có quyền được xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có liên quan khi dữ liệu cá nhân của bạn không còn được yêu cầu trong trường hợp:

 • Dữ liệu cá nhân riêng tư của bạn không còn cần thiết liên quan đến các mục đích đã được thu thập.
 • bạn rút lại sự đồng ý để chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
 • dữ liệu cá nhân của bạn đã bị xử lý bất hợp pháp.
 • Dữ liệu cá nhân của bạn phải được xóa để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý trong luật Liên minh hoặc Quốc gia thành viên mà chúng tôi phải tuân theo.
 • Quyền hạn chế xử lý

Người dùng có quyền hạn chế việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân riêng tư liên quan đến bạn, trong đó:

 • Tranh cãi về tính chính xác của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ cho đến khi chúng tôi xác minh tính chính xác của dữ liệu cá nhân đó.
 • Việc xử lý là bất hợp pháp và người dùng phản đối việc xóa dữ liệu cá nhân và thay vào đó yêu cầu hạn chế việc sử dụng chúng.
 • chúng tôi không còn cần dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư, nhưng nếu bạn yêu cầu dữ liệu này để thiết lập, thực hiện, bảo vệ các khiếu nại pháp lý hoặc phản đối về việc xử lý của chúng tôi trong khi chờ xác minh xem các cơ sở hợp pháp của các phương án giải quyết của chúng tôi có lấn át những vấn đề liên quan đến bạn.
 • Quyền khiếu nại

Người dùng có quyền khiếu nại bất kỳ lúc nào về việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến mình, trên cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn cũng như việc xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị. Để gửi khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại [email protected][email protected].

Cơ hội việc làm

Nếu bạn đang dự định nộp đơn xin việc tại Tập đoàn Pafilia, việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân riêng tư sẽ được điều chỉnh bởi một chính sách riêng mà bạn có thể xem lại tại đây.

Các thay đổi Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi

Chính sách Quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối vào ngày 25 tháng 5 năm 2018.

Tập đoàn Pafilia giữ quyền sửa đổi hoặc cập nhật nội dung của Chính sách Quyền riêng tư này theo thời gian.

Những sửa đổi hoặc cập nhật như vậy sẽ xuất hiện trên trang này và có thể được thông báo cho bạn qua email tuy nhiên bạn phải truy cập trang web của chúng tôi thường xuyên để cập nhật về bất kỳ thay đổi nào.

Hiệu năng không lỗi

Tập đoàn Pafilia không đảm bảo về hiệu năng không lỗi theo Chính sách Quyền riêng tư. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư và sẽ thực hiện các hành động khắc phục ngay lập tức khi xuất hiện các việc vi phạm Chính sách Quyền riêng tư. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại bất khả kháng, do hậu quả hoặc trừng phạt nào liên quan đến việc vi phạm Chính sách Quyền riêng tư này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách Riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại [email protected].